Regulamin

WSTĘP

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania internetowego sklepu "www.sklep.bakra.com.pl", (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).

 2. Sklep należy do firmy:

  ANFI Adrian Krawczyk (Sprzedawca)
  ul. Do studzienki 31
  80-227 Gdańsk

  tel. 692444374
  e-mail: sklep@bakra.com.pl

  NIP : 583-263-83-07

 3. Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres.

 4. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

  SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

 5. Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD lub TNT. Aktualny cennik przesyłek znaleźć można w zakładce „Dostawa”

 6. Przy zamówieniach na kwotę 150 zł lub więcej, paczka dostarczana jest na koszt firmy.

 7.  Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od pracy Poczty/Kuriera. Przy płatności przelewem na konto firmy - wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto. 

  Dane do przelewu:
  ANFI Adrian Krawczyk ul. Do studzienki 31
  80-227 Gdańsk

  Nr konta: 35 1140 2004 0000 3102 4143 2587

  W tytule przelewu proszę wpisać Imię Nazwisko oraz nr zamówienia.

 8.  Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek Vat), nie zawierają kosztów wysyłki.

 9. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy podanie numeru NIP i danych do faktury przy składaniu zamówienia. Wówczas zostanie wystawiona Faktura VAT.

 10.  W przypadku płatności kartą przez system Przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 11. Zamówienia można składać przez 

  • sklep internetowy (www.sklep.bakra.com.pl) 
  • e-mail: handel@anfi.com.pl

 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail.

 14. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.

 15. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

 16. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  • wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
  • oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

  ODBIÓR PRZESYŁKI

 17. Proszę o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. uszkodzona mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.

 18. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.

  BLOKADA DOSTĘPU

 19. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem", nierzetelnemu odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na tzw. czarną listą nieuczciwych klientów.

  RODO - DANE OSOBOWE

 20. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  Firma ANFI Adrian Krawczyk, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

  Firma ANFI Adrian Krawczyk oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 21. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt. 24. poniżej.

 22. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

 23. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 24. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

 25. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 26. Nabywca może składać reklamacje dotyczące działania oraz korzystania ze Sklepu.

 27. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres handel@anfi.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 28. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 29. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług przelewy24.pl w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi przelewy24.pl.

 31. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 32. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

DANE OSOBOWE - Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych - szczegółowe informacje

Inspektor ochrony danych.

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Firma Anfi Adrian Krawczyk, właściciel serwisu www.bakra.com.pl oraz sklepu www.sklep.bakra.pl (dalej „Administrator”) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru od Administratora, Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z prawidłową realizację zamówienia i dostarczenia Państwa towaru – w szczególności w zakresie potwierdzenia warunków zamówienia, informowanie o stanie realizacji, dostarczenie, obsługę reklamacji;

w przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych - Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Państwa stosownej informacji;

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia obsługi zamówienia oraz upływu okresów gwarancji/rękojmi i przedawnienia roszczeń, a także do upływu okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów (np. przepisy podatkowe);

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, doręczycielom, firmom transportowym itp.. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców rozwiązań IT.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem: handel@anfi.com.pl):

-Prawo wycofania zgody

-Prawo wniesienia skargi do organu

Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

 1. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je w celach marketingowych lub udostępnia innemu administratorowi danych.

 5.  Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

  CIASTECZKA (COOKIES)

 6. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.